Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o.

ul. Wierzbowa 52,
90-133 Łódź


tel.: +48 (42) 679-00-00, 677-84-30/31
fax.: +48 (42) 678-87-61, 677-84-43

email: zwik@zwik.lodz.pl,
www: www.zwik.lodz.pl

REGON: 472836141 
NIP 725-18-01-126 
KRS 0000045146

Kompetencje organów

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Zgromadzenie Wspólników

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników - oprócz spraw zastrzeżonych mocą przepisów kodeksu spółek handlowych, należy:

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrachunkowy, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 • podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku - w tym wyłączenia części zysku lub całego zysku od podziału lub sposobie pokrycia strat,
 • udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 • powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 • określenie zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej, stowarzyszenia oraz o wystąpieniu z nich,
 • zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej i Regulaminu Zarządu Spółki oraz uchwalanie Regulaminu Zgromadzenia Wspólników,
 • zatwierdzanie planu działania na rok następny,
 • zmiany umowy spółki,
 • podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 • zbycie, nabycie i obciążenie nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udział w nieruchomości,
 • zbycie bądź zastawienie udziałów,
 • zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego części, albo ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
 • zaciąganie przez Spółkę zobowiązań, udzielanie poręczeń, rozporządzanie prawem o wartości przewyższającej 1/5 kapitału zakładowego,
 • wyrażanie zgody na przyznawanie przez Zarząd Spółki darowizn o wartości powyżej 100 zł.

Rada Nadzorcza

 • Rada Nadzorcza składa się z siedmiu osób w tym dwóch przedstawicieli pracowników, wybieranych zgodnie z regulaminem opracowanym przez Zarząd i zatwierdzanym przez Radę Nadzorcza i pięciu członków wyznaczanych przez Prezydenta miasta Łodzi,
 • Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego,
 • kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami aktu założycielskiego, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy między innymi:

 • coroczne badanie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 • rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu, co do podziału zysku i pokrycia straty,
 • opiniowanie wniosków Zarządu Spółki o udzielenie Zarządowi absolutorium przez Zgromadzenie Wspólników,
 • zatwierdzanie wniosków cenowych składanych przez Zarząd Spółki organowi uprawnionemu do ustalania opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
 • wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.

Zarząd Spółki

Do kompetencji Zarządu należy:

 • reprezentowanie Spółki w sądzie i poza sądem,
 • ustanawianie prokury,
 • prowadzenie rachunków Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego w obowiązującym trybie i uzyskanie oceny biegłych rewidentów,
 • prowadzenie księgi udziałów,
 • opracowywanie niezbędnych regulaminów normujących wewnętrzne sprawy przedsiębiorstwa Spółki,
 • inne sprawy, których kodeks spółek handlowych, ustawy lub akt założycielski Spółki nie zastrzegają dla innych organów.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij