W spółce obowiązuje Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowiący załącznik do uchwały Nr XXXVIII/1004/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2016 r w sprawie wprowadzenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Łodzi” z uwzględnieniem poniższych dokumentów:

  • Dz.U. nr 123, poz. 858 z 2006 r. z późniejszymi zmianami - ustawa z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
  • Dz.U. nr 127, poz. 886 z 2006 r. - rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. (w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków)
  • Dz.U. nr 136, poz. 964 z 2006 r. - rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. (w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych)

Treść regulaminu: